سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
مسئول بخش تعزیرات 
2005/09/26 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله پویا وابسته به موسسه امام خمینی(ره) 
عضو شورای نویسندگان 
2005/09/26 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
انجمن اسلامی پردیس قم 
عضو شورای مرکزی 
2000/09/25 
2001/09/23 
اجرائی 
همکاری 
پایگاه امام علی النقی(ع) پردیس قم 
مسئول فرهنگی 
2000/09/25 
2003/09/23 
اجرائی 
همکاری 
مسئول شورای گزینش انجمن اسلامی پردیس قم 
دبیر و سخنگو 
2003/09/23 
2004/06/20 
اجرایى 
همکاری 
عضو شورای بسیج پایگاه امام علی النقی(ع) پردیس قم 
مسئول فرهنگى 
2000/09/23 
2003/06/21 
اجرایى 
همکاری 
انجمن اسلامی پردیس قم 
عضو شورای مرکزى 
2000/09/23 
2001/06/21 
اجرایى 
همکاری 
مجله پویا وابسته به موسسه امام خمینى 
عضو شورای نویسندگان 
2005/09/24 
2008/06/19 
علمى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
مسئول بخش تعزیرات 
2005/09/24 
2008/06/19 
علمى