سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
مسئول بخش تعزیرات 
1384/07/02 
1387/03/30 
علمى 
همکاری 
مجله پویا وابسته به موسسه امام خمینى 
عضو شورای نویسندگان 
1384/07/02 
1387/03/30 
علمى 
همکاری 
انجمن اسلامی پردیس قم 
عضو شورای مرکزى 
1379/07/02 
1380/03/31 
اجرایى 
همکاری 
عضو شورای بسیج پایگاه امام علی النقی(ع) پردیس قم 
مسئول فرهنگى 
1379/07/02 
1382/03/31 
اجرایى 
همکاری 
مسئول شورای گزینش انجمن اسلامی پردیس قم 
دبیر و سخنگو 
1382/07/01 
1383/03/31 
اجرایى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
مسئول بخش تعزیرات 
1384/07/04 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله پویا وابسته به موسسه امام خمینی(ره) 
عضو شورای نویسندگان 
1384/07/04 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
انجمن اسلامی پردیس قم 
عضو شورای مرکزی 
1379/07/04 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
پایگاه امام علی النقی(ع) پردیس قم 
مسئول فرهنگی 
1379/07/04 
1382/07/01 
اجرائی